Fərqanə Mehdiyeva dünyası – Şeirlər

SİZ MƏNİ QOYMAYIN ŞAİR OLMAĞA

Bu da xasiyyətdi, cəhətdi deyin,
Sənə söz deyənin nə həddi, deyin.
Başına bir sənət qəhətdi, deyin,
Siz məni qoymayın şair olmağa

Yandırın kağızı yanacaq edin,
Sındırın qələmi oyuncaq edin.
Üçbəndli şerimi üçbucaq edin,
Siz məni qoymayın şair olmağa

Keçin qabağıma yolumu tutun,
Bir az ərk eləyib qolumu tutun.
Hərəniz bir yandan əlimi tutun,
Siz məni qoymayın şair olmağa

Bacarın içimdən çıxarın məni,
Bir az da incidib çıxarın məni,
Girdiyim küncümdən çıxarın məni,
Siz məni qoymayın şair olmağa

Qəbrinin qapağı açıqdı, deyin,
Qurduğun yurd-yuva uçuqdu, deyin.
Ay ANA, ATAmız yazıqdı, deyin,
Siz məni qoymayın şair olmağa

Şairlər bölünməz, bütün olurlar,
Tüstüsü çıxmayan tütün olurlar.
Şair balaları yetim olurlar,
Siz məni qoymayın şair olmağa

Taleyin köçümə köçü çatmadı,
İstədim “beş” alam, “üç”ü çatmadı.
ATAmın, ANAmın gücü çatmadı,
Siz məni qoymayın şair olmağa.

QADINLAR, SIXMAYIN KİŞİLƏRİ SİZ…

Allah, üzü dönsün belə zamanın,
Görən, çoxmu çəkər beləcə işlər.
Utana-utana gəlirlər evə,
Əli ətəyindən uzun kişilər…

Doğma ocaqları yad gəlir bəzən,
Kimin nə vecinə, kim oyaq, yatan.
Kişilik adına bəd gəlir bəzən,
Allah, özün saxla bu sıxıntıdan.

Gözümdə dağ olur əlin qabarı,
Əlləri nə haya, köməyə çatır.
Səhərdən axşama qazandıqları,
Bircə siqaretə, çörəyə çatır.

Qadınlar, sıxmayın kişiləri siz,
Bəzən kükrəyirik, bəzən daşırıq.
Yox, yox, danlamayın, incitməyin siz,
Mən də içinizdə özümqarışıq.

Siz elə bilməyin kefindən çıxıb,
Rahat baş qoyurlar elə balınca.
Səhərdən-axşama evindən çıxıb,
Düşürlər bir para çörək dalınca.

Bilmirlər toyuna, vayına qalsın,
Kim töksün ətəkdən daşlarını da.
Görəsən kimlərin hayına qalsın,
Vallah, itiriblər başlarını da.

Hamı bir havanı çala bilməyir,
Qabağa de hansı işini salsın?
İşləyir, haqqını ala bilməyir
Başına haranın daşını salsın?

Hər evə gələndə siz bilirsiniz,
Qəlbində əlacsız yarası sızlar.
Gözü kölgəlisə uşaq yanında,
Özünə dip-diri qəbir qazırlar.

Qadınlar, sıxmayın kişiləri siz,
Eşitsin səsimi qoy uzaq-yaxın,
Yox, yox, danlamayın, incitməyin siz,
Köhnəni təptəzə geyinib çıxın.

Deyim üzü dönsün belə zamanın,
Bir kimsə çəkməsin qınağa bizi.
Nə qədər dözmüşük, dözək eləcə,
Bəlkə Tanrı çəkir sınağa bizi.

Qadınlar, sıxmayın kişiləri siz,
Yəqin bu da bir cür bəxtdi, qismətdi.
Siz Allah, dəyməyin xətirlərinə,
Özləri çəkdiyi özünə bəsdi.

TƏNDİR

Keçib boğazımız gəlib kəndirə,
Dərdimiz bəllidir, dərman tapılmır.
Evin dalındakı qərib təndirə,
Gör neçə zamandır çörək yapılmır

Bu uzun-uzadı ömür yolunda,
Anamla qoşaca çalışıb təndir.
Ələ düşməyəndə kibrit əvəzi
Anamın içindən alışıb təndir.

Qaçanda ağlayan uşaq səsinə,
Əlindən birbəbir düşüb kündələr.
Beləcə böyüdüb anam bizləri,
Qəlbinin odunda bişib kündələr

Təndirin tüstüsü çıxanda başdan,
Anam gözlərindən su çiləyibdi.
Küt gedən kündəni ovutmaq üçün,
Ərkyana təndiri şillələyibdi.

Əyninə özgə don geyməyən anam,
Təndir tüstüsündən yüz don geyinib.
Başını bir kəsə əyməyən anam,
Təndirə çatanda min yol əyilib.

Doğma anasıtək sevib təndiri,
Könlünə şipşirin ovqat olubdu.
Anam getməyəndə təndirə yaxın,
Təndirin sinəsi çat-çat olubdu.

Kündələr üstündə qıvrılan əllər,
Bəs bu gün görəsən nələri anır?
Bir zaman təndirdə qovrulan əllər,
İndi ehtiyacdan alışıb-yanır.

Analar neyləsin, Allahın altda
Bir az da çoxalıb um-küsüləri.
Əriyən, azalan ömürləritək,
Azalır dam altda un kisələri

Təndir anam kimi doğmadır mənə,
Mən onu müqəddəs ocaq sanacam.
Gün gəlsə olmasa anam həyatda,
Günb gəlsə olmasa anam həyətdə
Mən yanıb, közərib təndirdən betər,
Qaçıb o təndiri qucaqlayacam.

Anam bölə bilər bir tikəsini,
Anam mərd önündə dizin qatlayar.
Damdan əskiltməyin un kisəsini,
Amanın günüdü, anamdan qabaq
Həyətdə təndirin bağrı çatlayar.

DAŞ YONANLA SÖHBƏT

Usta, alverin çox olar,
Bu qara rüzgarla çağla.
İstəyirmən bir beh verim,
Yaxşısın mənə saxla.

Hardan gəlib çıxdım bura,
Bir özgə yolum olmadı?
İndidən alım, sonralar
Bəlkə heç pulum olmadı…

Bax üzümə baxır o daş,
Sındırma könlü xoş olsun.
Eləsini saxla, qardaş,
Başıma yaraşan olsun.

Bəlkə almasam da olar,
Bu ehtiyac bir həvəsdi.
Qəbrimin üstə qoymaya
Başıma düşən daş bəsdi!

Birin behlə, çıxım gedim,
Kimsəyə gərək olmasın.
Nə qəribə peşən varmış,
Görüm, mübarək olmasın!

Yonduğun məzar daşları,
Sənə dərd, azar verməsin.
A müştəri gözləyənim,
Heç Allah bazar verməsin!

MƏNİ YAĞIŞDA SAXLA

Çıxaq enişə doğru,
Dur gəl yoxuşda saxla.
Aç könlünün qapısın
Məni çıxışda saxla.

Qışı bizə düşmədi,
Xoşu bizə düşmədi,
Yaşı bizə düşmədi,
Quşu baxışda saxla.

O qədər xatirə var,
Gözlərimdi suvarar.
Yaz adımı divara
Torpaqda, daşda saxla.

Ocaq haqqı, od haqqı,
Çəmən haqqı, ot haqqı,
Ayır haqdan nahaqqı-
Ömürdə, yaşda saxla.

Üşüdü ki, bu ocaq,
Damlalar saçaq-saçaq.
İslanmışın yağışdan
Nə qorxusu olacaq,
Məni yağışda saxla.

Bilirsən söz adamıyam

Ay sinəmə dağ çəkənim,
Gəl məni düzlə aldatma.
Yoxsa sənə üz vermişəm,
Üzümü üzlə aldatma.

Donmuşam, yumşaq deyiləm,
Əyilmişəm, şax deyiləm,
Mən daha uşaq deyiləm,
Deyib də “gözlə” aldatma.

Dünyanın düz adamıyam,
Tanrının öz adamıyam.
Bilirsən söz adamıyam,
Sən məni sözlə aldatma.

Böyümədim, uşaq qaldım
Nə barışdım bu dünyayla,
Nə də bir yol küsdüm, anam.
Verdiyin ömrü varağa
Misra-misra düzdüm, anam.

Qaldım necə, öldüm necə,

Axırı gördüm heç-heçə.

Baxdım güzgüyə bir gecə

Öz-özümü süzdüm, anam.

Gün kimi qara-ağ qaldım,

Dərdin üzünə şax qaldım.

Böyümədim uşaq qaldım

O ki var uduzdum, anam.

BircƏ qırıq şirin ola

Yan ötəsən doğmalardan,

Aran bir az sərin ola.

Kaş qayıda gedənlərin,

Nə ola üzübərin ola…

Nə gördü görmüş bu ömür,

Alnımda tərmiş bu ömür.

Sən demə zəhərmiş bu ömür

Bircə qırıq şirin ola.

Söz gələ, udub gedəsən,

Əl ola, tutub gedəsən.

Bir yolluq itib gedəsən

Sığınmağa yerin ola.

Divardan

Bu dərdi çəkməyə tərəzi yoxdu,

Çəkir ürəyimi izin divardan.

Belə darıxmağın əvəzi yoxdu,

Yazım sətirləri düzüm divardan.

Bu geniş həsrəti dar eləmədi,

Açdı gözlərimi kor eləmədi.

Şəklini asmağa yer eləmədi,

Qoy bir az inciyim, küsüm divardan.

Bu qəm də yetişdi, dərən tapılmır,

Uçuq evimizə girən tapılmır.

Səni məndən başqa görən tapılmır,

Niyə boylanırsan bizim divardan.

SUAL

Hələ nəyimi gördün,

Bu dünyada nəyimi?

Hansı sözümlə çalıb

Oxudun ürəyimi?

Qəlbində yatdı yoxsa,

Yorğun düşən hər varaq.

Ötən günümə baxdın?

Biri qara, biri ağ.

Bir söz soruşacaqdım,

Soruşammadım amma.

Şəklimə baxıb dedin:

Belə qəmli dayanma.

Hansı misra süzüldü

Ürəyindən, canından?

Qoydunmu nidaları

Ayrılığın yanından.

Qorudunmu bəndləri

Qapısından çöləcən.

Necə oxudun məni

Nöqtədən vergüləcən?

Bəlkə bu da bir işdi

Görüşmədik bir daha.

Necə dözüb dayandın

Suallar çəkən aha.

Hələ nəyimi gördün

Bu dünyada nəyimi?

Hansı sözümlə çalıb

Oxudun ürəyimi?

İNDİDƏN

O nakam nə yatdı nə yuxu görə

Bir yuxu görmüşdü yozun indidən.

Ağlağan şeirimin sətirlərindən

Gülümsər şəklini asım indidən.

Deyin biri yoxdu, biri var idi,

Yolunda boranı, qarı var idi.

Deyin cərgəmizdə yeri var idi,

Tutun qəlbinizdə yasın indidən.

Bir yığım istəyi solar heç olar,

Nə boyda arzusu gedər köç olar.

Ona nə desəniz sonra gec olar,

Ona nə yazırsız-yazın indidən.

NİZAMİYƏ HƏYAN GEDİR

Mərhum şair Bahadur Fərmanın xatirəsinə

Söz üstündə qərar tutub

Söz qədrin bilən şairlər.

İçindən yanıb qovrulub

Çölündə gülən şairlər.

Yaxşı duyub sonrasını,

Acısını, ağrısını,

Misra boyda daxmasının

Küncündə qalan şairlər.

Çıx dağına, daşına çıx,

Lap dünyanın başına çıx.

Söz ucundan başı açıq,

Ayağıyalın şairlər.

Qoydu, ümidi ac qoydu,

Sevdasın yalavac qoydu.

Kim başınıza tac qoydu

Divanə, dəli şairlər?

Əymədi qəddi dünyada,

Göz yumdu itdi dünyadan.

Kişi tək getdi dünyadan

Kişi tək gələn şairlər.

Bu dünyada oyun gedir,

Min dərdə qol-boyun gedir.

Nizamiyə həyan gedir

Gəncədə ölən şairlər.

MƏKTUB

Dəyişə bilmədi bu illər məni,

Elə həmənkiyəm, sadəlövh, fağır.

Xəbərin oldumu başına dönüm

Bir dərdə düşmüşəm özümdən ağır.

Sən getdin dünyada nələri gördüm,

Bir qız da doğmadın deyəm bacım var.

Nə pula, nə vara, nə də şöhrətə

Bircə can sözünə ehtiyacım var.

Kimsə yox qapımı özüm tək açan,

Sənsiz yaralarım bitişmir, Ana.

Bu kasıb komamda nəyim yoxdu ki,

Başımın sığalı çatışmır, Ana.

Boylandım gülümsər şəkillərimdən,

Üşüdüm, darıxdım, sıxıldım, Ana.

Hər kəsin dünyada bir düşməni var,

Mən özüm-özümdən yıxıldım, Ana.

Bu xəbər ox kimi bağrını dələr,

Çatlayar torpağı bürünər qəmə.

Bir dəfə ölmüşdü min dəfə ölər,

Xəstə olduğumu atama demə.

Mən də misra-misra qovrulum odda,

Həsrətdən ağaran saçını hörüm.

Ay Ana, yıxılım ayağın altda,

Qoy mən də cənnəti gözümlə görüm.

Dəyişə bilmədi bu illər məni,

Elə həmənkiyəm sadəlövh, fağır.

Xəbərin oldumu başına dönüm,

Bir dərdə düşmüşəm özümdən ağır.

19 FEVRALIN ŞEİRİ

Hansı gün doğuldum elə

O dad hanı, o tam hanı?

Gəlişimə qurban kəsən

Anam hanı, Atam hanı?

Hanı mənim o xoş çağım?

Hanı qırmızı yaylığım?

Hanı sınıq oyuncağım,

Hanı kövrək uşaqlığım?

Quş qanadlı ötdü günlər,

Şirin hanı, acı hanı?

Yarpağına söz yazdığım

Hanı tut ağacı, hanı?

Ürəyimdə bir sirr qalıb,

Qoy çağırım yarım gəlsin.

Çiling-ağac oynadığım

Uşaqlıq dostlarım gəlsin.

Gəlsin gözlərim önünə

Coşub qaynadığım günlər,

Bilməyib dünya beş gündü

Beşdaş oynadığım günlər.

Hansı gün doğuldum elə

O dad hanı, o tam hanı?

Gəlişimə qurban kəsən

Anam hanı, Atam hanı?

OLMADI

Hər gün aldadıram anamı Allah

Hər gün deyirəm ki, yaxşı olacaq

Ələmdar Cabbarlıya

Sən yaxşı bilirsən qardaş,

Kim-kimə qarşı olmadı.

Bəxtimizə gün düşmədi,

Payızı, qışı olmadı.

Sözün şaxdı, özün yiyə

Nə qaldı ki, nə deməyə?..

O tərəflərə getməyə

Dostun, sirdaşın olmadı?

Əridəcək yurd ananı,

Şeirinlə ovut ananı.

Bu il də aldat ananı,

Bu il də yaxşı olmadı…

Payızın yanında gözlərsən məni

Ay ömür, yarıda könül qıranım,

Payızın yanında gözlərsən məni.

Məni gözləməyə yer axtaranım,

Payızın yanında gözlərsən məni.

Yaraşmır bu Yerim, Göyüm əynimə,

Payız don biçdirsin geyim əynimə.

Payızın donunu geyim əynimə,

Payızın yanında gözlərsən məni.

Könlünü ovuda-ovuda gəlib,

Göylərdən yerlərə piyada gəlib.

Həmin o ünvana, o ada gəlib

Payızın yanında gözlərsən məni.

Qızılı əlindən tutub payızın

Küsəyən könlünə yatıb payızın.

Başını söhbətə qatıb payızın

Payızın yanında gözlərsən məni.

Ay ömür yarıda könül qıranım,

Sən gələn yollara çıxım, sarılım.

Məni gözləməyə yer axtaranım,

Payızın yanında gözlərsən məni.

459,477 total views, 1 views today